Regulamin

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Konkurs Marketingu pod nazwą Golden Arrow, zwany dalej Konkursem, jest prowadzony na zasadach niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorami Konkursu są VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu, zwani dalej Organizatorem.

§ 2 CEL I FINANSOWANIE KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji efektywności w działaniach marketingowych.
 2. Celem Konkursu jest uhonorowanie najlepszych projektów i przedsięwzięć z zakresu marketingu zintegrowanego.
 3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora, środków pozyskanych od uczestników Konkursu, a także środków pozyskanych od sponsorów/partnerów.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być firmy, agencje komunikacji marketingowej, domy mediowe, kontrahenci oraz inne podmioty gospodarcze, którzy od 8.05.2018 r. do 8.05.2019 r. na zlecenie osób trzecich lub w celu promocji własnej opracowali lub przeprowadzili kampanię marketingową lub wykonali inne prace z takimi kampaniami związane. Organizator dopuszcza możliwość przyjęcia do konkursu kampanii rozpoczętej wcześniej niż 8.05.2018 r., a zakończonej do 8.05.2019 r., pod warunkiem że nie została ona zgłoszona do zeszłorocznej edycji konkursu.
 2. Firmy/agencje zainteresowani udziałem w Konkursie powinny:
  1. Dokonać rejestracji na stronie konkursowej www.goldenarrow.pl - zakładka "Zgłoszenia online" poprzez wypełnienie formularzy online oraz wgranie materiałów.
   Wypełnione na stronie konkursowej formularze należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą wraz z załączonymi materiałami zgranymi na nośniku USB. Plik „Prezentacja projektu” można pobrać ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.goldenarrow.pl w zakładce "Jak zgłosić pracę?".
  2. Nadesłać prawidłowo przygotowane zgłoszenie na adres Organizatora do 8 maja 2019 r.
   Zgłoszenie powinno zostać przesłane przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru lub dostarczone osobiście.
  3. Dokonać opłaty za udział w Konkursie na konto Organizatora:

   Golden Arrow
   VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
   ul. Goraszewska 23a
   02-910 Warszawa
   mBank SA III Oddział Korporacyjny Warszawa 90114020620000527672001004

   W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za zgłoszenie Golden Arrow”

 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
  1. wydrukowany formularz zgłoszeniowy dla każdej zgłaszanej pracy - 1 kopia
  2. wydrukowane zestawienie zbiorcze wszystkich zgłaszanych prac - 1 kopia
  3. wydrukowaną (niebindowaną) prezentację zgłaszanej pracy (PowerPoint) – 1 kopia
  4. potwierdzenie wpłaty za zgłoszenia
  5. nośnik USB zawierające:
   • prezentację zgłaszanej pracy (PowerPoint)
   • fotografie/zdjęcia dokumentujące zgłaszane prace w postaci elektronicznej (pliki TIFF lub EPS o rozdzielczości 300 dpi oraz wymiarach co najmniej 10x15 cm, maks. 5 szt.).
   • prezentację zgłaszanej pracy w postaci filmu (opjonalnie)

  6. oryginały zgłaszanych prac np. gadżety, książki, plakaty (punkt nie dotyczy wszystkich kategorii).

  Plik „Prezentacja projektu” do pobrania na stronie www.goldenarrow.pl w zakładce „Jak zgłosić pracę?”.

  UWAGA! Materiały nadesłane na konkurs NIE MOGĄ BYĆ OBRANDOWANE logotypem lub nazwą Zgłoszeniodawcy. Jedynym miejscem, w którym powinna pojawić się nazwa Zgłoszeniodawcy, jest formularz zgłoszeniowy oraz zestawienie zbiorcze.

 4. Ustala się następujące opłaty za udział w Konkursie:
  1690 zł (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych) + 23% VAT za każdą zgłoszoną pracę w danej kategorii.

 5. Jeśli zgłoszenie obejmować będzie więcej niż jedną kategorię, opłaty będą sumowane.
 6. Niewypełnienie przez firmę któregokolwiek z warunków opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności brak opłaty za zgłoszenie lub nadesłanie zgłoszenia po upływie terminu spowoduje dyskwalifikację zgłoszenia.

§ 4 PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu będzie ocena i wyłonienie najlepszych kampanii marketingowych lub prac z nimi związanych.

§ 5 OCENA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH

 1. Jury będzie liczyło co najmniej 15 osób i będzie się składało z przedstawicieli marketerów oraz agencji.
 2. Jury dokona oceny zgłoszeń w dwóch etapach:
  1. Etap oceny indywidualnej, którego celem jest wyłonienie listy zgłoszeń nominowanych do zwycięstwa w poszczególnych kategoriach (short-lista). Na tym etapie każdy z jurorów zgłasza swoje propozycje do short listy. Każdy z jurorów może wybrać dodatkowo jedną pracę, tzw. "jokera", która trafi na shortlistę, niezależnie od łącznej punktacji otrzymanej od wszystkich członków jury.
  2. Wspólne obrady jury, których celem jest wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 3. Uczestnicy Konkursu, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do short-listy, otrzymają tytuł Nominowany
  w Konkursie Golden Arrow, zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zaś otrzymają tytuł Zwycięzca w Konkursie Golden Arrow wraz ze statuetką stwierdzającą fakt zwycięstwa w danej kategorii.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu Golden Arrow w poszczególnych lub wszystkich kategoriach.
 5. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających jury zastrzega sobie prawo przyznania tytułu grand prix za zgłoszenie, które uzyska najwyższą liczbę punktów. Tytuł grand prix nie może zostać przyznany za zgłoszenie oceniane w następujących kategoriach: Experiential marketing, CSR, Non Profit, Design, Open, Salon odrzuconych.
 6. Jury ocenia efektywność oraz innowacyjność narzędzi komunikacji marketingowej. Jurorzy oceniać będą zgłoszenia stosownie do swego swobodnego uznania. Sposób oceny prac we wszystkich kategoriach opiera się na połączeniu czynników: efektywności – 50%, strategii – 25% oraz kreatywności – 25%, z zastrzeżeniem następujących kategorii:
  • Experiential marketing, Program incentive travel – strategia – 20%, kreatywność – 40%, efektywność – 40%
  • Marketing mobilny – efektywność – 30%, strategia – 40%, kreatywność/innowacyjność – 30%
  • Shopper marketing – efektywność – 50%, strategia – 20%, kreatywność/innowacyjność – 30%
  • Digital marketing – efektywność – 50%, strategia – 25%, kreatywność/innowacyjność – 25%
  • Grywalizacja – efektywność – 50%, strategia – 30%, kreatywność – 20%
  • Sztuczna inteligencja – efektywność – 40%, kreatywność – 20%, strategia i technologia – 40%
  • Personalizacja – efektywność – 50%, strategia – 25%, kreatywność – 25%
  • Design – dopasowanie do marki – 50%, kreacja i wymiar estetyczny – 50%
  • CSR – efektywność – 40%, strategia – 30%, kreatywność/innowacyjność – 30%
  • Non profit, Open, Salon odrzuconych – strategia – 50%, kreacja – 50%
 7. Decyzja jurorów jest ostateczna.

§ 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas gali konkursowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu - w prasie, radiu, telewizji oraz internecie.
 3. Uczestnicy wyrażają niniejszym zgodę na prezentację nadesłanych prac w mediach m.in, „Media & Marketing Polska” i danych zawartych w zgłoszeniu w celu propagowania idei Konkursu, poza materiałami wyraźnie zastrzeżonymi. W przypadku gdy zgłoszeniodawca nie wyraża zgody na publikację danych zawartych w zgłoszeniu prosimy o kontakt z organizatorem.
 4. Zwycięzcy i nominowani wyrażają zgodę na dostarczanie, w razie potrzeby, organizatorowi prac w formie nadającej się do publikacji lub na wystawę.
 5. Ustala się następujące opłaty za udział w gali:
  1. 300 zł (trzysta złotych) + 23% VAT za sztukę przy zakupie 1 lub 2 zaproszeń przez jedną firmę/li>
  2. 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) + 23% VAT za sztukę przy zakupie 3 lub 4 zaproszeń przez jedną firmę
  3. 200 zł (dwieście złotych) + 23% VAT za sztukę przy zakupie 5 i więcej zaproszeń przez jedną firmę.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych, w tym danych osobowych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w związku z otrzymaniem zgłoszeń nadesłanych na Konkurs oraz ich wykorzystaniem na potrzeby Konkursu, co w szczególności obejmuje ich ocenę oraz publiczną prezentację podczas Gali konkursowej. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub rzetelność danych, informacji lub materiałów zawartych w zgłoszeniach.
 2. Wszelka odpowiedzialność za prawdziwość oraz rzetelność informacji lub danych zawartych w zgłoszeniu, a także za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich w związku z nadesłaniem zgłoszenia spoczywa na przedsiębiorcach nadsyłających zgłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę honorariów ani innych opłat lub wynagrodzeń w związku z wykorzystaniem prac zawartych w zgłoszeniach w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność Poczty Polskiej oraz podmiotów świadczących usługi kurierskie.
 5. Wgląd do prezentacji .ppt mają tylko i wyłącznie organizatorzy konkursu Golden Arrow oraz członkowie jury.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie zwraca zgłoszeń nadesłanych w związku z Konkursem.
 2. Wszelka korespondencja związana z Konkursem powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Konkursu: www.goldenarrow.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej, o której mowa w ustępie poprzedzającym.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 VFP Communications Ltd. oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu
Projekt: Netizens