Regulamin

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Konkurs Marketingu Bezpośredniego pod nazwą Golden Arrow, zwany dalej Konkursem, jest prowadzony na zasadach niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorami Konkursu są:

  a. VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Goraszewska 23A, 02-910 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000038991, NIP: 5870200412, REGON: 190598398, kapitał zakładowy 180.000 PLN;

  b. Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 2655 prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, pod numerem: 0000222550, NIP: 5251011995, REGON: 011263596;

  łącznie zwanych dalej Organizatorami, zaś każdy indywidualnie Organizatorem.

§ 2 CEL I FINANSOWANIE KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji efektywności w działaniach marketingowych.
 2. Celem Konkursu jest uhonorowanie najlepszych projektów i przedsięwzięć z zakresu marketingu zintegrowanego.
 3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora, środków pozyskanych od uczestników Konkursu, a także środków pozyskanych od sponsorów/partnerów.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być firmy, agencje komunikacji marketingowej, domy mediowe, kontrahenci oraz inne podmioty gospodarcze, którzy od 8.05.2018 r. do 8.05.2019 r. na zlecenie osób trzecich lub w celu promocji własnej opracowali lub przeprowadzili kampanię marketingową lub wykonali inne prace z takimi kampaniami związane. Organizator dopuszcza możliwość przyjęcia do konkursu kampanii rozpoczętej wcześniej niż 8.05.2018 r., a zakończonej do 8.05.2019 r., pod warunkiem że nie została ona zgłoszona do zeszłorocznej edycji konkursu.
 2. Firmy/agencje zainteresowane udziałem w Konkursie powinny:
  1. Dokonać rejestracji na stronie konkursowej www.goldenarrow.pl - zakładka "Zgłoszenia online" poprzez wypełnienie formularzy online oraz wgranie materiałów.
   Wypełnione na stronie konkursowej formularze należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą wraz z załączonymi materiałami zgranymi na nośniku USB. Plik „Prezentacja projektu” można pobrać ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.goldenarrow.pl w zakładce "Jak zgłosić pracę?".
  2. Nadesłać prawidłowo przygotowane zgłoszenie na adres Organizatora do 15 maja 2019 r (drugi termin). Zgłoszenie powinno zostać przesłane przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru lub dostarczone osobiście.
  3. Dokonać opłaty za udział w Konkursie na konto Organizatora:

   Golden Arrow
   VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
   ul. Goraszewska 23a
   02-910 Warszawa
   mBank SA III Oddział Korporacyjny Warszawa 90114020620000527672001004

   W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za zgłoszenie Golden Arrow”

 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
  1. wydrukowany formularz zgłoszeniowy dla każdej zgłaszanej pracy - 1 kopia
  2. wydrukowane zestawienie zbiorcze wszystkich zgłaszanych prac - 1 kopia
  3. wydrukowaną (niebindowaną) prezentację zgłaszanej pracy (PowerPoint) – 1 kopia
  4. potwierdzenie wpłaty za zgłoszenia
  5. nośnik USB zawierające:
   • prezentację zgłaszanej pracy (PowerPoint)
   • fotografie/zdjęcia dokumentujące zgłaszane prace w postaci elektronicznej (pliki TIFF lub EPS o rozdzielczości 300 dpi oraz wymiarach co najmniej 10x15 cm, maks. 5 szt.).
   • prezentację zgłaszanej pracy w postaci filmu (opjonalnie)

  6. oryginały zgłaszanych prac np. gadżety, książki, plakaty (punkt nie dotyczy wszystkich kategorii).

  Plik „Prezentacja projektu” do pobrania na stronie www.goldenarrow.pl w zakładce „Jak zgłosić pracę?”.

  UWAGA! Materiały nadesłane na konkurs NIE MOGĄ BYĆ OBRANDOWANE logotypem lub nazwą Zgłoszeniodawcy. Jedynym miejscem, w którym powinna pojawić się nazwa Zgłoszeniodawcy, jest formularz zgłoszeniowy oraz zestawienie zbiorcze.

 4. Ustala się następujące opłaty za udział w Konkursie:
  1690 zł (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych) + 23% VAT za każdą zgłoszoną pracę w danej kategorii.

 5. Jeśli zgłoszenie obejmować będzie więcej niż jedną kategorię, opłaty będą sumowane.
 6. Niewypełnienie przez firmę któregokolwiek z warunków opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności brak opłaty za zgłoszenie lub nadesłanie zgłoszenia po upływie terminu spowoduje dyskwalifikację zgłoszenia.

§ 4 PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu będzie ocena i wyłonienie najlepszych kampanii marketingowych lub prac z nimi związanych.

§ 5 OCENA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH

 1. Jury będzie liczyło co najmniej 15 osób i będzie się składało z przedstawicieli marketerów oraz agencji.
 2. Jury dokona oceny zgłoszeń w dwóch etapach:
  1. Etap oceny indywidualnej, którego celem jest wyłonienie listy zgłoszeń nominowanych do zwycięstwa w poszczególnych kategoriach (short-lista).Na tym etapie oceny zgłoszeń każdy z Jurorów będzie mógł wykorzystać jednego „Jokera” w wybranej przez siebie kategorii. Przypisanie „Jokera” konkretnemu zgłoszeniu gwarantuje mu przejście do drugiego etapu, nawet jeśli nie będzie to wynikało z łącznej punktacji nadanej przez wszystkich jurorów
  2. Wspólne obrady jury, których celem jest wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 3. Uczestnicy Konkursu, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do short-listy, otrzymają tytuł Nominowany
  w Konkursie Golden Arrow, zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zaś otrzymają tytuł Zwycięzca w Konkursie Golden Arrow wraz ze statuetką stwierdzającą fakt zwycięstwa w danej kategorii.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu Golden Arrow w poszczególnych lub wszystkich kategoriach.
 5. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających jury zastrzega sobie prawo przyznania tytułu grand prix za zgłoszenie, które uzyska najwyższą liczbę punktów. Tytuł grand prix nie może zostać przyznany za zgłoszenie oceniane w następujących kategoriach: Experiential marketing, Non Profit, Design, Open, Salon odrzuconych.
 6. Jury ocenia efektywność oraz innowacyjność narzędzi komunikacji marketingowej. Jurorzy oceniać będą zgłoszenia stosownie do swego swobodnego uznania. Sposób oceny prac we wszystkich kategoriach opiera się na połączeniu czynników: efektywności – 50%, strategii – 25% oraz kreatywności – 25%, z zastrzeżeniem następujących kategorii:
  • Experiential marketing, Program incentive travel – strategia – 20%, kreatywność – 40%, efektywność – 40%
  • Marketing mobilny – efektywność – 30%, strategia – 40%, kreatywność/innowacyjność – 30%
  • Shopper marketing – efektywność – 50%, strategia – 20%, kreatywność/innowacyjność – 30%
  • Digital marketing – efektywność – 50%, strategia – 25%, kreatywność/innowacyjność – 25%
  • Grywalizacja – efektywność – 50%, strategia – 30%, kreatywność – 20%
  • Sztuczna inteligencja – efektywność – 40%, kreatywność – 20%, strategia i technologia – 40%
  • Personalizacja – efektywność – 50%, strategia – 25%, kreatywność – 25%
  • Design – dopasowanie do marki – 50%, kreacja i wymiar estetyczny – 50%
  • CSR – efektywność – 40%, strategia – 30%, kreatywność/innowacyjność – 30%
  • Non profit, Open, Salon odrzuconych – strategia – 50%, kreacja – 50%
 7. Decyzja jurorów jest ostateczna.

§ 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas gali konkursowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu - w prasie, radiu, telewizji oraz internecie.
 3. Uczestnicy wyrażają niniejszym zgodę na prezentację nadesłanych prac w mediach m.in, „Media & Marketing Polska” i danych zawartych w zgłoszeniu w celu propagowania idei Konkursu, poza materiałami wyraźnie zastrzeżonymi. W przypadku gdy zgłoszeniodawca nie wyraża zgody na publikację danych zawartych w zgłoszeniu prosimy o kontakt z organizatorem.
 4. Zwycięzcy i nominowani wyrażają zgodę na dostarczanie, w razie potrzeby, organizatorowi prac w formie nadającej się do publikacji lub na wystawę.
 5. Ustala się następujące opłaty za udział w gali:
  1. 300 zł (trzysta złotych) + 23% VAT za sztukę przy zakupie 1 lub 2 zaproszeń przez jedną firmę
  2. 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) + 23% VAT za sztukę przy zakupie 3 lub 4 zaproszeń przez jedną firmę
  3. 210 zł (dwieście złotych) + 23% VAT za sztukę przy zakupie 5 i więcej zaproszeń przez jedną firmę.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych, w tym danych osobowych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w związku z otrzymaniem zgłoszeń nadesłanych na Konkurs oraz ich wykorzystaniem na potrzeby Konkursu, co w szczególności obejmuje ich ocenę oraz publiczną prezentację podczas Gali konkursowej. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub rzetelność danych, informacji lub materiałów zawartych w zgłoszeniach.
 2. Wszelka odpowiedzialność za prawdziwość oraz rzetelność informacji lub danych zawartych w zgłoszeniu, a także za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich w związku z nadesłaniem zgłoszenia spoczywa na przedsiębiorcach nadsyłających zgłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę honorariów ani innych opłat lub wynagrodzeń w związku z wykorzystaniem prac zawartych w zgłoszeniach w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność Poczty Polskiej oraz podmiotów świadczących usługi kurierskie.
 5. Wgląd do prezentacji .ppt mają tylko i wyłącznie organizatorzy konkursu Golden Arrow oraz członkowie jury.
 6. W przypadku, gdy uczestnik zamieszcza w zgłoszeniu zawarte informacje stanowiące dane osobowe pracowników, współpracowników lub reprezentantów uczestnika, uczestnik przed przesłaniem zgłoszenia powinien zapoznać te osoby z zasadami przetwarzania danych osobowych wskazanymi w treści § 9 Postanowienia końcowe.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejsza sekcja Regulaminu określa zasady przetwarzania danych osobowych uczestników, pracowników lub współpracowników uczestników, a także ich reprezentantów, które zostaną zawarte w treści zgłoszeń, korespondencji prowadzonej w związku z Konkursem oraz innej dokumentacji, która może powstać w ramach jego trwania (np. dokumentacja związana z obradami jury).
 2. Niezależnymi administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem są VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB (dalej „Administratorzy”).
 3. Z Administratorami danych można skontaktować się w następujący sposób: info@smb.pl, informacja@media.com.pl
 4. Administratorzy przetwarzają dane osobowe w następujących celach i w związku z następującymi podstawami prawnymi:

  1. Cel - organizacja konkursu:
   • dane osobowe uczestnika będącego osobą fizyczną – na podstawie przesłanki niezbędności do realizacji umowy zawartej w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • dane osobowe są przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach w związku z przepisami prawa podatkowego lub właściwymi przepisami z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego podczas Gali – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Administratorów polegającego na promocji Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Cel - wypełnienie obowiązków ustawowych:

   dane osobowe są przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach w związku z przepisami prawa podatkowego lub właściwymi przepisami z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. Cel - ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami:

   dane osobowe są przetwarzane na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osób, których dotyczą, Administratorzy otrzymali je od uczestnika będącego pracodawcą lub współpracownikiem tych osób.
 6. W zakresie wymaganym przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa dotyczące ich danych osobowych. Są to prawa do:
  • żądania dostępu do danych osobowych;
  • uzyskania kopii danych osobowych;
  • sprostowania niepoprawnych lub niekompletnych danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Prawa wspomniane w ust. 6 powyżej nie mają charakteru bezwzględnego i podlegają ograniczeniom wskazanym w odpowiednich przepisach prawa.
 8. Administratorzy przetwarzają dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, przez okres, w którym są one niezbędne do zabezpieczenia praw Administratorów lub przez okres wymagany przepisami prawa. Administratorzy mogą przechowywać dane osobowe przez kilka lat po zakończeniu Konkursu. Tytułem przykładu, Administratorzy mogą przechowywać dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:
  • dane osobowe związane ze zgłoszeniem do Konkursu – przez 1 rok od dnia zakończenia Konkursu;
  • zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń – przez maksymalnie 6 (sześć) lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym roszczenie stało się wymagalne;
  • zgodnie z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości, Administratorzy mogą przechowywać informacje rozliczeniowe przez 5 (pięć) lat od zakończenia roku obrotowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe lub następującego po roku obrotowym, którego dotyczyły dokumenty księgowe zawierające .
 9. Administratorzy mogą udostępniać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom wspomagającym organizację Konkursu (np. organizatorom gali);
  • podmiotom wspomagającym procesy biznesowe Administratorów w zakresie wsparcia technicznego, utrzymania infrastruktury IT, świadczenia usług informatycznych, prawnych, księgowych lub usług kurierskich.
 10. Administratorzy nie przekazują danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z Konkursem, przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji znajduje się na stronie Organu: https://uodo.gov.pl/).

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie zwraca zgłoszeń nadesłanych w związku z Konkursem.
 2. Wszelka korespondencja związana z Konkursem powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Konkursu: www.goldenarrow.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej, o której mowa w ustępie poprzedzającym.
Projekt: Netizens